به نام حضرت زهرا و بحکم حجاب حضرت برابر مرد نابینا،از این پس کامنت آقایون به هیچ وجه پاسخ داده نخواهد شد.

حتی شما دوست عزیز!