چند وقت پیش هوس مربا کرده بود برای افطار مربای هویج شکرک زده بود واقعا خوشمزه نبود...

بلند شدم دارم براش مربای هلو و آلبالو درست میکنم...

چرا دیر کرده