امروز صبح ساعت ۸ رفتم تست بارداری دادم

یعنی من باردارم؟

دیشب تصمیم گرفتیم اسمشو بذاریم محمد صدرا

اگه دختر شد تصمیمی نگرفتیم نتونستیم یه اسم پیدا کنیم که با س شروع بشه و بشه کنار فاطمه قرار داد.

تا الان که نظرم به فاطمه ثنا جلب شد...

نمیدونم نظر سید چی میتونه باشه شب بهش میگم.

دیشب سید بالش زرده رو بغل میکرد بوسش میکرد میگفت بابایی بخاب عششششقم 😄 انقدر محکم زدمش دلم سوخت... گفتم بار آخرت بود عشقت فقط منم.

محمدم دوست نداره صدرا رو عشقم صدا کنم حس متقابله گمونم😊

هیچ کدوم دلمون نمیخاد حامله باشم نه شرایط مالی داریم نه درس و دانشگاه من اجازه میده...

ولی اگه بود خوش اومدی کوچولو😙