هیچ نفرین، هیچ لعنت، هیچ انتقامی تسکین دهنده قلب مجروح و روح شکسته م نمیشه...

جزای همه آدما رو تو دنیا بده خدا 

جزای اون دنیا واسه خنک کردن دل خودته.

اگه شرف داری یکم جز خودت فکر بقیه باش.