یه صبح دیگه شروع شد

من اصلا نمیدونم که چرا بیدار میشم هر روز

مگ من خاستم آخه!!!!!!!!!!!!

کی چیزیک من خاستم شد ک این بار دومش باشه!

اجباری هستم...

هستم..