اومدم پستای دیشبو پاک کنم که دیدم سید خونده و کار از کار گذشته...

+

مثل کوه و حتی محکم تر از کوه پشتشم.

+

مامان میگه حالم طبیعیه همه دخترا اینطوری میشن... طبیعیه انگاری...

کل من به فدای، یه آن از نگاه نجیبه نجیب زاده ی قلبم.