اینک بگ عیب نداره نه ک عیب نداشته باشه...

فقط...

دلش سوخته...

همین.

بار آخری باشه ک شرمندش شدم خدایا. بار آخر باشه... دیگ ازم کلمه نمیتونم نشنوه.

این چله ک تموم بشه، چله بعدی رو ب نیت قدرت جسمی و ذهنی بیش از پیش خودمون دو تا بر میدارم...

ان شا الله ک ته دلش ازم غمی نداشته باشه؛ غمی از هیچ چیز و هیچ کسی نداشته باشه ک دلش برای غم خلق نشده.

جبران میکنم

جبران میکنم

جبران میکنم

جبران میکنم.

ممنونم از مهر بی کرانی ک تو قلبشونه خدا ممنونم.دریافت