دعواهای منو مامان تمومی نداره.

حس میکنم نمیشناسمش...

مشکلم رفتارش با خودم نیست...

رفتاراش با بقیه رو نمیتونم تحمل کنم!!!

با دکتر با مردم با مستاجرا با همه و همه مشکل داره...

این 《همه》 ک میگم دو روز دیگ شامل همسرم و خانواده همسرم هم خواهد شد و این مجوز خیلی خوبیه واسه داغون بودن اعصابم در حال حاضر!

هرچی ب دهنش میرسه ب دکتر میگ انگار ن انگار.......پوف پوف پوووووف

+ ب دکتر گفتم یک کلمه دیگ باش حرف بزنه تو دهنش میارم. تا اطلاع ثانوی ب قبر ببره ک دختر داره... مهر و محبت بی احترام ب ی اتاق یک در یک تو جهنمم نمی ارزه.

+ مفت مفت آبروی دختره رو کف دست گرفت ک جلو رضا شیرین شه بی صفته نامرد. حالم ب هم خورد... این ک دیگ دختره تو ماه عسل نبود دختر خودت بود نفهم. دختر خودت بود...