بی هوا وب دوستای قدیمی رو سر میزدم رسیدم ب این پست از یکی از رفقای قدیمی و چقدر دلم لرزید...

خدایا صبر بده به صاحبش صبری انداره دردش...

منم ی تسبیح دارم ی تسبیح رنگی رنگی..........

از امشب تا شب چهلم برای صاحب این پست تو نمازای شبم دعا میکنم براش از خدا شادی میخام و خوشبختی و آرامش.همینا کافیه برای اینک دیگ هیچ تسبیحی دلشو نلرزونه....