تا ۴۰ روز تموم شه سکوته محض و دیگر هیچ.

دلم خلوت میخاد و بازم هیچ.

یا علی