اهم اهم با عنایت ب اینک ۷ ترم اصول فقه پاس کردم دارم میگمااااا

آدمایی ک روزه بگیرن بعد حس کنن قند خونشون متعادل نیست باید فوری روزشون رو باطل کنن وگرنه خداشون ناراحت میشه خیلی...

+ از ما گفتن.