● این همه اینترنتیش مگ حساب نیست؟

○ این کجا و آن کجا؟!