زندگی آهنگای قشنگ و خنده های از ته دل نیست.

زندگی آهنگ پیانو نیست

زندگی مال تنهاییه لعنتی.

کوتاه بیا 

کوتاه بیا

کوتاه بیا

کوتاه بیا 

کوتاه بیا

کوتاه بیاااااا دل لامصب 

بیا قبولش کنیم 

قبول کردنش شکست خوردن نیست عین کم کردن روی زندگیه...

قبولش کن لامصب قبولش کن