بغض این شبا ترکید :)

امشب بالاخره آروم میخابم

خدایا بگیرش تو پناه خودت همه دارو ندارمه‌

از خدا میخام رکزی بیاد ک بتونم عوض همه این خنده ها بهت دو برابرش رو بر گردونم.

از خدا بخاه بتونم.

شب بخیر عزیزدلمممم