عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ،

    هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو ،

    آواره و دیوانه می کردم .

    □

    عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    بگرد شمع سوزان ِ دل عشاق سرگردان ،

    سراپای وجود بی وفا معشوق را ،

    پروانه می کردم .


 #

در حین نگارش مقاله به خودت بیای ببینی کل صفحه ها پر شده از یه اسمه ۴ حرفی و یه بیت ک درشت طراحی کردی بالای بالای صفحه...عجب صبری خدا دارد...