اگ میدونستم دقیقا راس چ ساعتی سرش خلوته و دلش میخاد گوشیش زنگ بخوره...

یعنی اگ میدونستم ساعت اوج دلتنگیش کی میشه؟

همون ساعت یه بوسه محکم میذاشتم رو لپش.

دقیقا همون ساعت.