■ توله تو چ خوبی بیا زنه من شو میزنم آ سد محمدو لهش میکنم...

● ببین منم چیزی نمیگم خودت بم نظر داریا...

■ دکتر غفور رو چ کردی؟پیچوندی؟

● آره حس کردم سید محمد راضی نیست ؛ تا آدمو نکنه چیزی بت نمیده!

■ منم باش حال نکردم...حالا چ میکنی؟

● ز زدم ب دکتر بابایی اون منو بکنه :-)

■ خخخخخخخ پس من چی؟

● تو هم باشه روزی ک برا سمینار اومدی سمنان منو بکن!

■ خیلی اوزی ای بخدا :-))

● همینطور پیش بری چیزی برا سید محمد نمیمونه ها :-)))

■ :-)))))

#

فکرای ناموسی طور نکنید مربع فاطمه ست دایره خودم :-)