دیشب زیبا خانم عباس ب فرشته گفته دخترخانمت قصد ازدواج نداره برای خاستگاری...؟

فرشته بعد این همه گردن کشیه من سر خاستگار بازی گفته دختر من شرایط داره.

زیبا گفته میدونم میشناسم دخترتو.

خلاصه قرار شده خیر سرش زنگ بزنه.

فرشته ذوق کرده میگ خوب بهش گفتم؟

گفتم خوب وقتی بود ک میگفتی دخترم ب کس دیگ ای دل بسته ن ک شرایط داره!

با ناراحتی نگام کرد...

با ناراحتی گفتم کار ب هیشکس ندارم تو ک میدونی من اون شب فقط بخاطر محمد بود ک آرایش نکردم...تو ک میدونی شوخی نداشتم از آقامون آقامون گفتن.

من دارم با این پسر زندگی میکنم نکن این کارا رو درست نیست.

گفت تو باهاش ارتباط داری مریم؟

گفتم اوهوم ارتباطمون دلیه...

من برا رسیدن بهش ختم قران برداشتم اگ بش نرسم خدا زده زیر حرفش...

خندید گفت باشه اینم ردش میکنم.

گفتم بار آخر باشه اگ برات عزیزم.

منو عذابم نه.


#

چند ساعت پیش یکی از همکلاسی هام عکسشو گذاشت تو پروفایلش فرشته نگا کرد گفت مریم فلانی عکس گذاشته نگا کن چ شبیه سید محمده!!!

با تعجب رفتم نگا سطحی کردم گفتم اصن شباهتی نداره!

گفت لباشو نگا چقد شبیهه!!!

دوباره نگا کردم گفتم اه حالمو بد کردی شبیه نیست ول کن.

گفت چراااا شبیه عکس محمده وقتی تو اتقیا بود.بیااااا ریشاش مدل محمده بخدا!

گفتم دوست داری محمدم بشینه عکس ی دختر دیگ رو آنالیز کنه؟

گفت نخاستم ببینی اصن...

گفتم خیلی هم پلشت بود محمد کجا این یارو کجا!

بوسید منو :)