فک میکنم همو نمیفهمیم.

فکر میکنم نمیتونم حرفامو بهش بزنم.

فکر میکنم از هم فاصله داریم.

و این چیزیه ک نمیشه انکارش کرد.

فقط میشه روش سرپوش گذاشت.

این قسمت زندگیه ما شاید تا همیشه بشه مثل جای یه سوختگیه زشت رو بازو ک صاحبه سوختگی باید تا ابد زمستون و تابستون آستین بلند بپوشه ک کسی نبینه.

درسته کسی نمیبینه اما هست و اذیت میکنه.

هست.دریافت