دیشب برای آقازاده اولین کت زندگیشو خریدیم...

خییییلی کت دوست داشت بهش گفته بودم تا لاغر نشی کت برات نمیخریم چون زشت میشی تو کت...

دیشب ک رفتیم براش پیرهن بگیریم تو گوشم میگ آبجی من رفتم جودو خودت گفتی هیکلم خشگل شده برام این کتم بگیرررر

(عکس کتشو فردای عروسی میذارممم)

دلم سوخت مخ فرشته رو زدم راضی شد کت بگیره :)

دهن سرویس کت رو ک گرفتیم میگ تیپم کامل شد کروات کم دارم نمیگیری آبجی؟؟؟

دهنم وا مونده بود!

گفتم ب فرض بگیرم روت میشه بزنی؟

گفت چرا ک نشه کلاسه کاره!!!

چند روز پیشم ک میخاست بره عکس بگیره با بازیگرا بعد از یه آرایش کامل سایه هام رو آورده میگه آبجی برام از این آبرنگام میزنی؟

دهنم وا مونده بودااااا کلی خندیدممممم

حالا امید باس التماس کنم بذاره ب موهاش تافت بزنم برا عروسیا حتی!!!

واقعا نسلا عوض شده!!!

:))

#

یه خانم خوب قهراش به ساعت نمیکشه...

چون...

آقاشون انقده ماهه ک دل خانمه طاقت نمیاره :)