خونه کنار خونه ما فیلمبرداریه.

اسم فیلمه هست جاده های لغزان...

دیشب آقازاده رفت با آقای کاسبی عکس گرفت...

بازیگرای باحالی هستن تو فیلمه ولی احمد آقامون با اقای کاسبی حال کرده صرفا :)