داشتم درس میخوندم آقازاده چند بار صدام زد(فردا امتحان زبان داره منم مخاصمات مسلحانه دارم)

ج ندادم گفتم هیس.

برام اینو نوشت گذاشت رو کتابم نگاش کردم چشماشو ی حالتی کرده بود انگار زن میخاد...

خندیدم گفتم برو بخاب بیدارت میکنم.

الان خابه عزیزم.

خطشو گذاشتم کیف کنین!

:))حالا دوبله خطش :)

پیشرفت من چشم گیر بوده می ذاری بخوابم بیدار شدم بخونم؟