نمیدونم اسم این مرض چیه ک میدونی کامنت نداری ولی بی جهت مدام چک میکنی...

و وقتی وارد میشی ته دل خدا رو صدا میکنی ک ی کامنت کوچولو باشه فقط...

این مرضه اسمش چیه؟

#

تا ۱۲ و ۵ دقیقه درس میخوندم تف ب ریا تا الانم نماز شب و حدیث کسا.

صبحم باید ۶ بیدار بشم بخونم.

شنبه امتحان آخرمه اگ ۲۰ بشم معدلم میشه ۱۷ و نیم.

#

خیلی دلم خاست امشب چند خط برای امام زمان بنویسم دفتر نامه هاش رو یادم نیست بار آخر کجا قایم کردم...

آقا مهدی از اینجا قبوله؟

سلااااااام شبت بخیر نبینم غمتو...بخدا بگو درداتو با ماها نصف کنه ما پاییم نفس.

اوه ما خودمون دردیم؟

دیگ ی چی گفتی ک جواب نداره...

پس ب خدا بگو ما رو آدم کنه دردای شما کم شه...هوم؟بهتر شد؟

تصدقت سالار

خدا پناه دل خستگیات...

#

حرف زیاد داشتم یاد چشمای گریون هر شبه مهدی فاطمه افتادم کوفتم شد.

شب خوش دنیاااا...

#

معرفت بذارین تو نمازاتون برای فرجش دعا کنید چ تو دعای دست نماز شباتون چ تو دعای دست نمازای واجب...

تنهاست اماممون...

تنهاست ب مولا....