فک میکنم بهترین تعریف برای عشق بشه اینکه:

۶ تا دونه ی آجیل داشته باشی و دلت نیاد بدون او بخوری؛ببخشیش ب داداش کوچیکت...