مثل همیشه...

من بریدم...

و همچنان ایستاد.

من 

تنها 

قسمت این ماجرام ک چیزی ب نام

غرور

نداره.