برو باباااا

عشقی ک فکرش نذاره آدم بخابه ببین خودش با آدم چ میکنه...

خودش ک باشه دهنم آسفالته رسما والا!