یه ماشین میخام و یه جاده بی انتها

سیگار پاور کنت و بیشتر از ۱۸ ساعت دکلمه علیرضا آذر

و سکوت

و سکوت

و سکوت

و سکوت

و سکوت

و سکوت

و سکوت

و سکوت