الان سه هفته ست سرفه هام قطع نمیشه...

امروز صبح ک بیدار شدم اونقدر گلوم درد میکرد ک نمیتونستم آب دهنمو قورت بدم...

نفس کشیدنم مشکل داشت دم راحت بود ولی بازدم بالا نمیومد...

دو ساعتی درگیر بودم تا اینک الان بهترم حداقل درست نفس میکشم.

شال گردنمو بستم شاید بهتر بشم.

فرشته ک بیدار شد بهم گفت سلام بهاااارم

ج سلامشو ندادم بخاطر گلوم اعصابم خورد بود.

گفت چی شده؟از من ناراحتی؟

رفتم دهن باز کنم دیدم درد گلوم ده برابر شد!

با این وجود کوتاه ج دادم گلوم درد میکنه.

گفت چرا داروهاتو نمیخوری؟

گفتم دردش شبیه همیشه نیست فکر میکنم سرطان باشه اصلا انقدر درد داره!

گفت الهی لال بشی تو بیشعور!

گفتم جدی میگم.

گفت از این فکرا نکن خاننده ک نبودی از این مریضیا بگیری...دیگ اسمشو نبر.

+

گفت دو روز داروها رو بخور ج نداد میبرمت متخصص.

ان شا الله ک هرچی خیره پیش بیاد...