داشتم درس میخوندم همینجور کنار بخاری...

بعد یهویی چشمم به یه صحنه ای خورد خیلی برام جالب بود...

این مکان حد فاصل میز تلوزیون و بخاری اتاقمه...

من اغلب موقع درس خوندن کنار بخاری رو یه بالش دراز میکشم...

حالا این صحنه ما حصل یه صبح تا شبه...دو تا از لیوانا کم شده تازه

علی ایحال خدا به خونه ای رحم کنه ک من خانم اون خونه بشممم!!!