عشق با اینکه کمی سرخوش و سهل انگار است
                                                   وقت یادآوری خاطره ها هوشیار است!
 
گریه های سرخود ، خوب به من فهماندند
                                                  بدترین قسمت دلسوختگی، انکار است

تا خداحافظی اش هیچ نمی دانستم
                                                  زندگی بیشتر از مرگ مصیبت بار است

از همان روز که او رفت ، خودم فهمیدم
                                           زنده گانی خود مرگ است که بالاجبار است

دست ما نیست، فقط تجربه ثابت کرده
                                                 زندگی کردن بی عشق ، ادا اطواراست