صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم


گر بدانم ک وصال تو بدین دست دهد

دل و دین را همه در بازم و توفیر کنم


آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات

در یکی نامه محال است ک تحریر کنم...


+

همیشه یک عالم حرف است برای نگفتن...