نماز عصرمو نخوندم امروز....

یعنی یادم رفت که بخونم...

شد سومین یا چهارمین نماز ک امسال قضا کردم :|