دارم میمیرم از شدت تب

اگه استراحت نکنم مطمئنا از هوش میرم.

فعلا مقاله تعطیل شرمندم بمولا...حساب اینو نمی کردم.