داشتم تو مای کامپیوتر دنبال اسکن کارت بانکیم میگشتم یهوئی این عکسا سرچ شد و واسم اومد...

ایشون عشق بنده هستن...منو ک میدید به اندازه 7 سانت گردنش جلو میومد آب بازی میکردیم کشتی میگرفتیم(!) و و و و

این عکسا مربوط به زمانیه ک مریض شده بود...مریض که نه...

بالای گردنش رو لاک یه برجشتگی هس...میبینید؟

این باعث میشد موقع غذا خوردن ک سرشو بیرون می آورد سرش زخم بشه...

سمنان دامپزشکاش اینجور حیوونا رو معالجه نمیکردن چ شبا ک گریه کردم...روزی سه بار بتادین میزدم دست آخر خودم لاکشو سوهان کردم تا خوب شد...

یادش بخیر...

کاش هرجا هس حالش خوب باشه...

کاش...