ازدواج و عروسی در برزیل:

در برزیل مرسوم است که اسم عروس در حلقه داماد و اسم داماد در حلقه عروس حک شود.


برا کارای پاور دنبال تصویری بودم که بیانگر رسم و رسوم باشه...جای تصویر رسیدم به این متن بالا...

جالبه نه؟