ما را به جبر هم که شده سر براه کن
خیری ندیده ایم از این اختیــــــــار ها

بدم الحسین یا الله ...