فرشته نباشه...

3 تا کارگاه پشت هم داشته باشی...

ظرفا نشسته باشه...

آقازاده فوق داشته باشه...

بعد اونوخت؛

گریت بگیره در حد هق هق...

ندونی از شدت درد این معده لامصبه یا...................................


این یعنی خوب شد مهندس برق نشدم...

تو پروژه اول خشک میشدم میرفت پی کارش!