حال آدم خوب نباشه...
یه نفر اسم خودشو بذاره مزاحم و بیاد و این آهنگ و برات بذاره بگه یهوئی به دلم نشست...
آدم به چه جراتی میتونه حالش خوب نشه؟

دانلود از اینجا

+
خدایا سایه ی این رفقا رو از سر ما کم نکن!
آمین :)