من کلا آدمی نیستم که نظرمو تحمیل کنم ولی هر کی اینو دانلود نکنه خر است!
دانلــــــــــود از پیکو

+
فک کنم دیگه تا خرخره رفتم زیر دینت رفیق...یه ذره هم بذا ما واست خدمت کنیم.
دمت گرم.