شیعه 3 دسته اند :
دسته اول : گروهی که به وسیله ما زینت پیدا میکنن ( به وسیله ی ما عزت و آبرو پیدا میکنن )

دسته دوم : گروهی که به وسیله ما میخورند ( وسیله درآمد زندگیشان میشویم )

دسته سوم : گروهی که از ما و به سوی ما هستند ( چراغ های هدایتند )