دیوانگیهایت را که مخفی می کنی

مردم ترا با استعداد  می بینند


# گیتی _رسائی