برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:

پرواز که تنها از اینجا به آنجا پریدن نیست،اینکه از پشه ها هم بر میآید!