برگرفته از کتاب کوری اثر ساراماگو:

اما پیچیدگی روابط اجتماعی،چه افقی و چه عمودی،در زمان تعریف این داستان،به ما هشدار میدهد که احتیاط کنیم و از قضاوت های شتابزده و قاطعانه پرهیز کنیم،مرضی که به خاطر اعتماد بنفس بیش از حد شاید نتوانیم از آن خلاص شویم.