برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:

آنچه دیدگانت به تو میگوید باور نکن!چشمهایت تنها محدودیت را نشان میدهند.با ادراک خود را بنگر،آنچه را که اکنون میدانی دریاب،آنگاه پرواز را خواهی یافت.