برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:

جاناتان فریادی از شادی کشد:"شدنی است"

چیانگ گفت:"البته که شدنی است جان،اگر بدانی چه میکنی،همیشه شدنی خواهد بود".