برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:

جاناتان میگفت:"تمام جسم شما از نوک این بال تا نوک ان بال چیزی نیست مگر اندیشه ی شما از خودتان،به همین شکلی که قادر به دیدنش هستید،زنجیر اندیشه تان را بشکنید،آن گاه زنجیر جشمتان میشکند..."


برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:
قانون میگفت بمان!
جاناتان میگفت برو!
صدائی ازمیان جمعیت امد:“کنارگذاشت؟حتی اگر قانون فوج باشد؟“
جاناتان پاسخ داد:“تنها قانون حقیقی ان است که به ازادی رهنمون شود.هیچ قانون دیگری وجود ندارد.

برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:
جهان بعدی را بر اساس انچه می آموزیم انتخاب میکنیم.اگرچیزی نیاموزیم،جهان بعدی نیز مانند همین جهان خواهد بود،باهمان محدودیت ها و بار سنگینی که باید از عهده اش برآییم.

برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:
- چیانگ از این پس چه خواهد شد؟به کجا میرویم؟آیا جائی بنام بهشت وجود دارد؟
- ”نه جاناتان،چنین جائی وجود ندارد.بهشت مکان نیست،زمان هم نیست.بهشت رسیدن به کمال است.“