برگرفته از کتاب کوری اثر ساراماگو:

ارواح ان قربانیان کور اکنون سرانجام،آزاد و رها فارغ از جسم خاکیشان هر کاری میتوانند بکنند،بویژه بدی ،که همه میداننده همواره اسانترین کاری ست که میتوان کرد!