برگرفته از کتاب کوری اثر ساراماگو:

این لحظه روی تخت شوهرش نشسته،با او حرف میزند،طبق معمول با صدای اهسته،کاملا پیداست که این ها اشخاص باسوادی هستند، و همیشه حرفی برای گفتن به هم دارند،شباهتی به ان یکی زوج ندارند،مردی که اول کور شد و همسرش،که پس از لحظات اولیه پراحساس تجدید دیدار،دیگر حرف زیادی باهم نزدند چون به احتمال زیاد مصیبت فعلی شان بر عشق پیشین می چربید!