برگرفته از کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ:

سالیوان حق داشت "مرغی که بالاتر پرواز کند،دورتر را خواهد دید."