زین همرهان سست عناصر دلم گرفــت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوســـــــت

دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوســـــت

گفتند یافت می‌نشود جستـــــــه‌ایم ما

گفت آنک یافت می‌نشود آنــم آرزوست

+

رد آخر:

علیرضا عصار

دانلود از پیکو